Glass Vase by Barovier, Italy, H 27 cm.

Glass Vase by Barovier, Italy, H 27 cm.